Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacja

 1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży towarów pozbawionych wad. W razie wady produktu Klient powinien zgłosić do Sklepu reklamację.
 2. Reklamację należy zgłosić korzystając z formularza „Zgłoszenie reklamacji”. W sytuacji gdy Klient nie ma możliwości skorzystania z formularza, wówczas należy sporządzić własną wersję zgłoszenia reklamacyjnego, w którym należy podać następujące dane:
 • imię, nazwisko lub firma/adres korespondencyjny/telefon kontaktowy/e-mail Zgłaszającego reklamację,
 • numer zamówienia,
 • nazwę/numer serii/termin ważności reklamowanego produktu,
 • reklamowana ilość (sztuki),
 • szczegółowy opis wady,
 • oczekiwaną formę rozpatrzenia reklamacji (opcje: wymiana lub zwrot pieniędzy – należy podać dane do przelewu),
 • czytelny podpis Zgłaszającego reklamację.
 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacji” lub własną wersję zgłoszenia reklamacyjnego Klient jest zobligowany przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz z reklamowanym produktem do Sklepu na adres: Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna Mokrsko 275b, 98-345 Mokrsko. W sytuacji gdy wada uniemożliwia przesłanie produktu, Klient ma możliwość przesłania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z jak najbardziej wiarygodnym dowodem zaistnienia wady (np. zdjęcia) na adres e-mail sklepu czyli: sklep@flos.pl. Sklep nie przyjmuje przesyłek produktów za pobraniem.
 2. Sklep jest zobligowany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem lub jak najbardziej wiarygodnym dowodem zaistnienia wady.
 3. Sklep niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje Zgłaszającego reklamację o jej wyniku na podany adres e-mail lub w przypadku jego braku na podany adres korespondencyjny.

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni kalendarzowych na zwrot

 1. Konsument może odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówienia. Odstąpienie od Umowy dotyczy wyłącznie produktów nie noszących śladów używania. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy opakowanie handlowe produktu zostało otwarte.
 2. Odstąpienie od umowy należy zgłosić korzystając z formularza: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”, zwanego dalej: Oświadczeniem. W sytuacji gdy Konsument nie ma możliwości skorzystania z formularza, wówczas należy sporządzić własną wersję Oświadczenia, w którym należy podać następujące dane:
 • Tytuł: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”:
 • imię, nazwisko Konsumenta lub firma/adres korespondencyjny/telefon kontaktowy/e-mail,
 • data odbioru zamówienia,
 • numer zamówienia,
 • nazwę/numer serii/termin ważności/ilość sztuk produktu/ów których dotyczy Oświadczenie,
 • dane do przelewu w celu dokonania zwrotu pieniędzy przez Sklep,
 • czytelny podpis składającego Oświadczenie.
  1. Wypełniony formularz Oświadczenia lub własną wersję Oświadczenia, Konsument jest zobligowany przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz ze zwracanym produktem do Sklepu na adres: Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna Mokrsko 275b, 98-345 Mokrsko. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych produktów za pobraniem.
  2. Oświadczenie można dostarczyć również drogę e-mail. Konsument zobligowany jest wówczas do dostarczenia zwracanego produktu do Sklepu na adres: Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna Mokrsko 275b, 98-345 Mokrsko. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych produktów za pobraniem.
  3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy nadać (liczy się data nadania) /dostarczyć osobiście Oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówienia.
  4. Jeżeli Konsument dostarczył Oświadczenie bez zwracanego produktu, ma obowiązek zwrócić produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Oświadczenia.
  5. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sklep informuje, że koszty zwrotu produktu (do Sklepu) ponosi Konsument.
  6. W przypadku terminowego odstąpienia od całości umowy, Sklep zwróci Konsumentowi koszty produktu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał Oświadczenie wraz ze zwracanym produktem. Koszty dostawy zostaną zwrócone jedynie w przypadku gdy zamówienie będące przedmiotem umowy nie zostało jeszcze wysłane.
  7. W przypadku terminowego odstąpienia od części umowy (odstąpienie dotyczy części zrealizowanego zamówienia), Sklep zwróci Konsumentowi koszty produktu nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał Oświadczenie wraz ze zwracanym produktem. W tym przypadku zwrot kosztów dostawy do Konsumenta nie zostanie zwrócony z uwagi na częściowe odstąpienie od umowy.
  8. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność na numer konta, które Konsument podał w Oświadczeniu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Pozasądowa droga rozstrzygania sporu

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.