Dotacje unijne

Dotacje unijne

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Ostateczny Odbiorca Wsparcia: Zakład Konfekcjonowania Ziół „Flos” Elżbieta i Jan Głąb Spółka Jawna

Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia zakładu konfekcjonowania ziół

Cel inwestycji KPO: przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP

Opis przedsięwzięcia:

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

1. Docieplenie dachu magazynu nr I

2. Remont wraz z modernizacją magazynu nr IV

3. Zakup autosamplera

4. Zakup programu komputerowego do obsługi zleceń produkcyjnych

5. Zakup komputera do obsługi programu komputerowego

6. Zakup i instalacja stacji transformatorowej

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia bazy surowcowo-przetwórczej Zakładu Konfekcjonowania Ziół „FLOS”. Przedsięwzięcie pozwoli na udoskonalenie wszystkich etapów procesu produkcyjnego zachodzących w spółce – przetwarzania, magazynowania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych w postaci herbatek ziołowych.

Koszty przedsięwzięcia:

Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia: 2 164 356,05 zł

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 1 763 177,27 zł

Całkowita wartość wnioskowanego wsparcia ze środków KPO 881 588,63 zł